WLT VERHUUR

versie 1.1 21 februari 2019
Algemene Voorwaarden

CONTACT GEGEVENS WLT VERHUUR
Adres: Lansing 9
2771 BK Boskoop
Email: info@wltverhuur.nl
Website: wltverhuur.nl 
Telefoon: 0172 533816
Kvk: 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de B.V. WLT Verhuur, hierna te noemen; “de vennootschap” gedane aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en op alle door de vennootschap gesloten overeenkomsten of verrichte (rechts)handelingen.

1.2. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven, maar partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepalingen welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

1.3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij de vennootschap betrokken is als contractspartij.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze d.m.v. een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, opgesteld en ondertekend door behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen uiterlijk op het tijdstip voorafgaand van de uitvoering van de overeenkomst.

1.5. Iedere uitvoering van de overeenkomst, waaronder het betalen van een voorschot, wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de huurder/koper.

ARTIKEL 2 – PRIJSOPGAVEN EN AANBIEDINGEN
2.1. Al onze aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en binden de vennootschap niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen af fabriek (Incoterms 2000).

2.3. Alle prijzen in de door de vennootschap gedane aanbieding als bedoeld 2.1. gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst tot stand komt worden herzien.

2.4. In de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, montagekosten, invoerrechten en belastingen/overheidstaksen van welke aard ook. Deze kosten komen voor rekening van de huurder/koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5. Na het sluiten van de overeenkomst kunnen prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals de gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Unie, inclusief verhoging van alle belastingen, invoerrechten, valutakoersen, grondstoffen, transportkosten, lonen en/of sociale lasten en heffingen of andere lasten, zonder dat huurder/koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

2.6. Alle informatie door of namens de vennootschap gegeven met betrekking tot de kwaliteit, de samenstelling, de behandeling in de meest ruime zin van het woord, de toepassingsmogelijkheden, de eigenschappen e.d. van de goederen, worden geacht slechts indicaties te zijn en de vennootschap zal daarvoor niet aansprakelijk zijn, tenzij deze informatie/mededelingen schriftelijk zijn gegeven, en wel expliciet in de vorm van een garantie.

ARTIKEL 3 – AANVAARDING
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de vennootschap binnen acht dagen na de opdracht of wanneer de vennootschap een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

3.2. Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van de vennootschap dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

ARTIKEL 4 – TIJD EN PLAATS VAN LEVERING
4.1. Levering zal plaatsvinden af showroom te Voorschoten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2. Vanaf het moment van verzending of voorzover dit moment eerder ligt, vanaf het moment dat de goederen ter beschikking van huurder/koper worden gehouden of ten behoeve van huurder/koper op voorraad worden gehouden, zijn alle goederen en materialen voor rekening en risico van huurder/koper. Zelfs indien is overeengekomen dat levering elders zal plaatsvinden op kosten van de vennootschap, wordt aflevering geacht te hebben plaatsgevonden af fabriek en het risico voor schade aan de goederen gedurende het vervoer zal voor rekening van huurder/koper zijn en deze zal zich deugdelijk verzekeren tegen dit risico op zijn eigen kosten. De documenten zullen door de koper worden opgenomen, of transportmiddel en lading nu wel of niet geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

4.3. Levertijden zijn bij benadering opgegeven en gelden nimmer als een fatale termijn. Een overschrijding van de levertijd geeft de huurder/koper geen recht op schadevergoeding, zelfs indien de vennootschap in gebreke is gesteld.

4.4. De vennootschap is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

4.5. Indien de koper in gebreke blijft om binnen 8 dagen de goederen af te nemen, is de vennootschap gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en voor risico van koper, terwijl de gehele koopprijs onmiddellijk opeisbaar wordt, ofwel op enige tijdstip nadat koper aldus in gebreke is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de vennootschap om volledige schadevergoeding te vorderen.

Bijzondere bepaling terzake de levering/opbouw van de goederen

4.6. De huurder/koper of een door hem aangeduide derde partij treedt op als opdrachtgever en draagt dus ook de hieraan verbonden wettelijke verantwoordelijkheden.

4.7. Plaatsing: Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de vennootschap zorgt voor de opbouw van de goederen, zal de vennootschap de goederen opbouwen en klaar afleveren, dit voor rekening en risico van de huurder/koper. Indien in de overeenkomst geen plaatsing is omschreven c.q. is voorzien, valt deze niet ten laste van de vennootschap en dient deze daar ook niet toe over te gaan.

4.8. Risico van plaatsing en gebruik: De vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, tijdens de opbouw van de goederen. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de constructiewerkzaamheden stil te leggen indien de weers- of andere veiligheidsomstandigheden dit vereisen. De beoordeling hiervan is een uitsluitende bevoegdheid van de vennootschap. Specifieke veiligheidstrainingen en –certificaten zijn niet inbegrepen.

4.9. Aanwezigheid op het terrein: De huurder/koper moet tijdens de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen of om de grond terzake af te tekenen en is volledig en uitsluitend aansprakelijk voor eventuele vergissingen. Indien bij aankomst van de vrachtwagens van de vennootschap, de huurder/koper en zijn werknemers c.q. ondergeschikten niet aanwezig zijn, zal door de vennootschap de wachttijd mogen worden aangerekend van € 50,00 per uur per aanwezige werknemer van de vennootschap .

4.10. Aard van en obstakels op terrein: Het terrein dient langs de weg goed berijd- en bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer in alle weersomstandigheden. Eventuele spoorvorming en het terug in orde maken van de terreinen komen voor rekening en risico van de huurder/koper. De huurder/koper vrijwaart de vennootschap voor eventuele terreinschade. Gedurende de opbouw, dient het terrein volledig vrij te zijn. In een straal van 10 meter rondom de plaats van de opbouw mogen geen auto’s geparkeerd staan en mogen zich geen obstakels bevinden. De kosten voor het verwijderen van obstakels (bomen, omheiningen etc.) komen voor rekening en risico van de koper. Tijdens de opbouw is toegang tot het bouwterrein verboden voor alle onbevoegden. De huurder/koper voorziet het terrein met voldoende ruimte voor opslag van de eventueel door de vennootschap voor plaatsing benodigde materialen met toegang voor een heftruck alsmede staat deze in voor de bewaking van het terrein.

4.11. Ondergrondse leidingen: de huurder/koper is er ingevolge de overeenkomst toe gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met ondergrondse leidingen, van welke aard dan ook, voorafgaande aan de aanvang der werken aan de vennootschap te overhandigen c.q. mede te delen, bij gebreke waarvan huurder/koper volledig aansprakelijk zal zijn voor alle eventuele schade terzake. Uit eigener beweging dient de huurder/koper de ligging van deze leidingen zichtbaar op het terrein aan te duiden. Indien de vennootschap geen enkele mededeling terzake van de huurder/koper c.q. ondergeschikten ontvangt, mag zij er vanuit gaan dat er geen rekening dient te worden gehouden met ondergrondse leidingen en/of werken. De vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, hier inbegrepen eventuele gevolgschade.

4.12. Overheidsvoorschriften/Vergunningen: De huurder/koper dient zich in orde te stellen met de stedenbouwkundige voorschriften en zorg te dragen dat de nodige formaliteiten zijn nagekomen. De huurder/koper dient tevens voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat hij in het bezit is van alle voor de door de vennootschap te verrichten werkzaamheden vereiste vergunning(en). De huurder/koper vrijwaart de vennootschap voor eventuele aanspraken terzake.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de huur/koopprijs te geschieden 50% bij de opdrachtbevestiging en de restantfactuur van 50% uiterlijk 1 dag voor aflevering aan het adres van de vennootschap. Betaling dient te geschieden in Euro’s of met een andere vrij inwisselbare valuta tegen de wisselkoers die geldt op de datum waarop betaling wordt ontvangen, indien betaling in andere valuta wordt overeengekomen.

5.2. Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal huurder/koper in verzuim zijn door enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.3. huurder/Koper is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie of verrekening.

5.4. De vennootschap behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van huurder/koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de huur/koopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vorderingen of anderszins. Indien de koper niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de huurder/koper geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot de betaling van de huur/koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en de vennootschap zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.5. Betaling, Rente en Incassokosten Betaling van de door We Love Tents gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 30 dagen dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2 percentagepunten rente per maand (of wettelijke rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan is de opdrachtgever tevens BTW verschuldigd bovenop de buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten (de daadwerkelijk door de vennootschap gemaakte gerechtelijke kosten) van 10% in geval van verzuim van betaling met een minimumbedrag van €450,-.

Alle schade welke de vennootschap lijdt ten gevolge van wijzigingen in de valutakoersen wanneer de huur/koopprijs niet in euro’s luidt.

ARTIKEL 6.1 – AANSPRAKELIJKHEID; WAARBORG
6.1.1. De vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijze buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, daaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van de productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, gebrek aan grondstoffen, beperkt beschikbare productiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde (al dan niet geldig), of het ontbreken van vereiste import- of exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal de vennootschap daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

6.1.2 De vennootschap zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade (daaronder mede begrepen: winstderving of gemiste vervolgopdrachten) of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.

6.1.3. De totale aansprakelijkheid van de vennootschap met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke de vennootschap voor die opdracht in rekening heeft gebracht dan wel tot het bedrag dat door de door de vennootschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

6.1.4. In alle gevallen waarin de vennootschap het recht heeft een beroep te doen op deze bepalingen heeft tevens elk van haar werknemers het recht een beroep te doen op deze bepalingen indien zij worden aangesproken.

6.1.5. Behoudens voor zover de vennootschap onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de huurder/koper de vennootschap vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen.

6.1.6. De vennootschap is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product en/of het onjuiste installatie van het product.

6.1.7. De vennootschap en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens (het assisteren van) laden, opbouw en/of leveringen van (tent)materialen op locatie, anders dan het vestigingsadres van de vennootschap.

6.1.8. In alle gevallen geldt dat wind- en waterdichtheid van alle semi-permanente oplossingen die door de vennootschap worden geleverd niet vergeleken kunnen worden met die van permanente bouw.

6.1.9. De vennootschap geeft geen andere waarborgen dan diegene die zij schriftelijk verstrekt.

6.1.10. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke verklaring geeft de vennootschap geen enkele waarborg m.b.t. het gebruik en de capaciteit van de geleverde goederen en de geschiktheid ervan voor het doel van de huurder/koper.

6.1.11. Voor zover de vennootschap bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden of van de huurder/koper, kan de vennootschap op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met deze derden of de huurder/koper, of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de vennootschap.

6.1.12. Alle goederen/tenten die verkocht worden door de vennootschap zijn niet berekend op sneeuwlast en temperatuur beneden 0 graden Celcius, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Enige aansprakelijkheid uit hoofde van sneeuwlast en gebruik van de tent beneden 0 graden Celcius is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.1.13 Werkzaamheden aan gebouwen en bouwwerken dient koper ten alle tijde zelf uit te voeren. Huurder/Koper dient tevens de toestand van de gebouwen en bouwwerken zelf te controleren voorafgaand aan de tentopbouw.

6.1.14 De Vennootschap treft geen aansprakelijkheid  bij schade die ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie van koper. De Vennootschap mag er te allen tijde vanuit gaan dat het gebouw en of bouwwerk voldoende gecontroleerd is door huurder/koper.

ARTIKEL 6.2 – SUPERVISIE BIJ OPBOUW – EXONORATIEBEDING
Indien de vennootschap instaat voor de supervisie van de opbouw en die opbouw geschiedt door de koper c.q. door hem ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten, zal de vennootschap geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de door de huurder/koper dan wel voor de door de huurder/koper ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten uitgevoerde werkzaamheden, noch voor enige schade voortvloeiend uit een fout van de door de huurder/koper ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid. De door de koper ingeschakeld werknemers c.q. ondergeschikten werken in dat geval uitsluitend in opdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huurder/koper.

ARTIKEL 6.3 – PERMANENTIE – EXONORATIEBEDING
Het is de huurder/koper niet toegestaan opdrachten te geven aan werknemers c.q. ondergeschikten van de vennootschap. Indien de huurder/koper – in strijd met dit verbod – alsnog overgaat tot het geven van opdrachten aan werknemers c.q. ondergeschikten van de vennootschap, is de vennootschap nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de uitvoering van deze opdrachten door haar werknemers c.q. ondergeschikten.

ARTIKEL 6.4 – VRIJWARING
De huurder/koper vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen ten tijde van de opbouw/afbraak en/of het gebruik van de goederen. De huurder/koper zal hiervoor de nodige verzekeringen afsluiten en op eenvoudig verzoek het bewijs hiervan aan de vennootschap voorleggen.

ARTIKEL 6.5 – GEBREKEN; RECLAMES
6.5.1. huurder/Koper zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren, onder andere door het nemen van monsters van iedere partij en door deze te laten analyseren op de voor verkoper essentiële eigenschappen.

6.5.2. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen of door de vennootschap verrichtte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering,schriftelijk te worden gedaan, bij gebreke waarvan de vennootschap niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de goederen c.q. het moment van het verrichten van de dienst. De staat waarin de afgeleverde goederen verkeren bij verscheping zal beslissend zijn. Indien de koper reclameert, zal de koper de vennootschap in staat stellen om monsters te nemen van de goederen.

6.5.3. In het geval de vennootschap (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal de vennootschap te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder verdere schadevergoeding) of de goederen vervangen (zonder verdere kosten) of een redelijke vermindering op de koopprijs geven, waarbij de koper de goederen behoudt.

6.5.4. De huurder/koper dient bij de oplevering aanwezig te zijn en de geleverde goederen te controleren zoals in 6.5.1. is genoemd. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de huurder/koper, wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de huurder/koper niet aanwezig is bij de oplevering, wordt hij geacht de oplevering zoals opgesteld door de vennootschap te aanvaarden.

6.5.5. Verborgen gebreken dienen na ontdekking onverwijld en schriftelijk aan de vennootschap gemeld te worden.

6.5.6. Reclames dienen duidelijk en gedetailleerd omschreven te worden en schorten in geen geval de betalingsverplichting van de huurder/koper op.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. De geleverde zaken blijven eigendom van de vennootschap totdat de koper volledig heeft voldaan alle vorderingen jegens de vennootschap, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente.

7.2. Het is de koper niet toegestaan de geleverde zaken in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden en de koper zal de goederen gescheiden opslaan van andere goederen onder handhaving van alle onderscheidende merktekens.

7.3. In geval de koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens de vennootschap of in geval de koper in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldenregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is de vennootschap gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomsten om de goederen terug te nemen en is koper verplicht om in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes.

7.4. Onverminderd het bovenstaande is de koper gehouden om te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving en enige andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de goederen en de verpakking daarvan.

7.5. De koper verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van de vennootschap een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van de vennootschap op de koper, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht van de vennootschap op schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – TOELEVERANCIERSVERZUIM 
8.1. De vennootschap zal ontslagen zijn van haar verplichtingen en garanties onder de overeenkomst met koper, indien en voorzover de vennootschap met betrekking tot daaraan gerelateerde goederen onder een toeleverancierscontract afgesloten gelijktijdig of voordat zij met koper de overeenkomst aanging, niet, niet tijdig, niet volledig of onder andere condities wordt bevoorraad zonder dat dit aan de vennootschap is te wijten en de vennootschap daarvan kennis heeft gegeven aan de koper binnen een redelijke tijdsperiode.

8.2. Indien het niet nakomen door de toeleverancier van de vennootschap niet van tijdelijke aard is, is de vennootschap gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder verdere aansprakelijkheid jegens de koper. Indien het niet nakomen door de toeleverancier van een vennootschap van tijdelijke aard is, is de vennootschap gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

8.3. De vennootschap is verplicht om op eerste verzoek van de koper het bestaan van een corresponderend contract aan te tonen en haar rechten daaronder over te dragen aan koper, indien en nadat de vennootschap een beroep heeft gedaan op lid 1 van dit artikel.

ARTIKEL 9 – GARANTIES
De vennootschap verstrekt geen enkele garantie ten aanzien (van de levensduur) van de goederen anders dan de garantie die de toeleverancier van de vennootschap ten aanzien van de (levensduur) van de goederen heeft verstrekt.

ARTIKEL 10 – ONTBINDING 
Indien huurder/koper enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als mede in geval van faillissement, surseance van betaling of stillegging dan wel liquidatie van de onderneming van huurder/koper, is huurder/koper van rechtswege in verzuim en heeft de vennootschap het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder/koper en/of haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten (zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn), onverminderd het recht van de vennootschap op vergoeding van de schade die het gevolg is van de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming. Alsdan worden alle vorderingen van de vennootschap op koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11 – TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN
11.1. Op al onze aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en alle door de vennootschap gesloten overeenkomsten of door de vennootschap verrichte (rechts)handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. De vennootschap zal niet verplicht kunnen worden om enige zekerheid vooraf te stellen voor kosten en uitgaven aan de zijde van huurder/koper, indien de vennootschap een procedure bij enig gerecht aanhangig maakt.

Romantisch tuinfeest bruiloft stretchtent

CONTACT

Redenen om voor een tent van WLT te kiezen

.Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet, nonummy id, imp

Contact opnemen

Fusce ut velit laoreet, tempus arcu eu, molestie tortor. Nam vel justo cursus, faucibus lorem eget, egestas eros.

Curabitur sed iaculis dolor, non congue ligula. Maecenas imperdiet ante eget hendrerit posuere. Nunc urna libero, congue porta nibh a, semper feugiat sem. Sed auctor dui eleifend, scelerisque eros ut, pellentesque nibh. Nam lacinia suscipit accumsan. Donec sodales, neque vitae rutrum convallis, nulla tortor pharetra odio, in varius ante ante sed nisi. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes.

stretchtent horeca feest trouwen locatie

Daarom kies je voor WLT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purusLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Voordeel 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turopis.

Voordeel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Voordeel 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord
WLT VERHUUR

Organiseert u een openingsfeest, tuinfeest, bruiloft, festival, bedrijfsevenement of beurs en bent u opzoek naar een tijdelijk overdekte accomodatie? WLT verhuur helpt u graag!

Contact

Lansing 9
2771 BK Boskoop

0172-204 017
info@wltverhuur.nl